ผลการดำเนินงาน ปี 2559

 • สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน 2559) ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 สกอ. ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของเครือข่าย C-อพ.สธ. และได้จัดตั้งเครือข่าย C-อพ.สธ. คลอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 9 เครือข่าย รวมจำนวนสถาบันที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ 63 สถาบัน ดังนี้
  เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายจำนวนสถาบันที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ
  ๑. ภาคเหนือตอนบนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่9
  ๒. ภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยนเรศวร4
  ๓. ภาคกลางตอนบนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย11
  ๔. ภาคกลางตอนล่างมหาวิทยาลัยศิลปากร11
  ๕. ภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพา4
  ๖. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมหาวิทยาลัยขอนแก่น7
  ๗. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี9
  ๘. ภาคใต้ตอนบนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์3
  ๙. ภาคใต้ตอนล่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์5
  รวมทั้งสิ้น63