หน้าแรก

กิจกรรม

รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย c อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเรียนเชิญ สมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

งานวิจัยด้านความหลากหลาย อุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โครงการของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 -2564

การวิเคราะห*การใช-ประโยชน*ที่ดินในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯอําเภอสวนผึ้ง

โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

มจธ.กับงานในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นปีที่ 4 (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดน่าน

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์การวาดภาพลวดลายดอกไม้และลวดลายของธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 29 -30 เมาายน 2566 เวลา 09.00 น – 17.00 น. ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ราชมงคลพระนคร ขนทัพสาธิตผลงานวิชาการ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับเขตดุสิต

คณบดีคณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนเยี่ยมชมผลงาน และกิจกรรมสาธิตการทำสบู่โสมทองคำ ของคณะสื่อสารฯ หนึ่งในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในวันที่ 14 เมษายน 2566 ในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยเขตดุสิต “Dusit Songkran Festival @ Khlong Phadung Krung Kasem”

คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ร่วมออกบูธโชว์ศักยภาพซอฟพาวเวอร์ U2T ร่วมกับ 9 คณะ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ งานสงกรานต์@คลองผดุง(คน)กรุงเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต และสภาวัฒนธรรมเขตดุสิต กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน 2566 ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ถ.ลูกหลวงฝั่งสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมออกบูธเป็นหนึ่งพลังในการสนับสนุนให้งานสงกรานต์ไทย ในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย “สงกรานต์ @คลองผดุง (คน) กรุงเกษม” ภายในบูธได้ให้ความรู้กับผู้เข้าชมผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปสอนกระบวนการทำผ้ามัดย้อมเย็น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ถนนลูกหลวง

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรวิทยากรผู้ช่วย งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

ขออนุญาต เรียนเชิญ ประชุม เครือข่าย c-อพ.สธ. ภาคกลางคอนล่างครั้งที่ 2/66 วันที่ 4 เม.ย. 66 เวลา 13.30- 14.30 น.

ราชมงคลพระนคร ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากในงานพระนครคีรี จ.เพชรบุรี

ข้อมูล

แผ่นพับ อพ.สธ.

ชั้นหนังสือของพ่อ สามารถเปิดอ่านได้ทุกเล่ม รวบรวมข้อมูลจาก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอมูลแผ่นพับ

คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แหล่งทุนภายนอก

คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สถานีวิจัยลำตะคอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห;งประเทศไทย

การบรรยาย อพ.สธ. (ศูนย์ฯสิรินาถราชินี)

แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปี ที่เจ็ด(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

พื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

ประชุม

เอกสารประกอบการประชุม เครือข่าย อพ.สธ ภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่2 /66

การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2566

สป.อว. (กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม) ประชุมคณะทำงานโครงการ อพ.สธ. – สป.อว. ในวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 66 เวลา 13.30 -16.30 น.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร (c – อพ.สธ.) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ปี พ.ศ. 2560 – 2564

การประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

การประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ปี พ.ศ. 2560 – 2564

แผนการดาเนินงานโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง