หน้าแรก

กิจกรรม

ขอเรียนเชิญ สมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

งานวิจัยด้านความหลากหลาย อุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โครงการของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 -2564

การวิเคราะห*การใช-ประโยชน*ที่ดินในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯอําเภอสวนผึ้ง

โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

มจธ.กับงานในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัล บุญถิ่นอัตถากร อาจารย์ดีเด่น ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

มทร.พระนคร ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. : ประโยชน์แท้แก่มหาชน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

คณะทำงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

ขอเชิญหน่วยงานต่างๆ ส่งบทความฉบับเต็มร่วมนำเสนอในงานประชุมการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 20–22 กันยายน 2565

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ถอดบทเรียนการจัดการเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมกับอุบัติภัยสารเคมี

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่าย C – อพ.สธ. กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคกลางตอนล่าง

ข้อมูล

ชั้นหนังสือของพ่อ สามารถเปิดอ่านได้ทุกเล่ม รวบรวมข้อมูลจาก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอมูลแผ่นพับ

คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แหล่งทุนภายนอก

คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สถานีวิจัยลำตะคอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห;งประเทศไทย

การบรรยาย อพ.สธ. (ศูนย์ฯสิรินาถราชินี)

แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปี ที่เจ็ด(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

พื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมา จากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ประชุม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร (c – อพ.สธ.) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ปี พ.ศ. 2560 – 2564

การประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

การประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ปี พ.ศ. 2560 – 2564

แผนการดาเนินงานโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

แบบเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน

รายงานการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

การประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ ๕ ปี ที่เจ็ด(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)