เกี่ยวกับเครือข่าย

            เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย C- อพ.สธ.) ภาคกลางตอนล่าง มีการดำเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา โดยมี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแม่ข่าย มีหน้าที่ในการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และระหว่างเครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคอื่นๆ เพื่อสนับสนุน ติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C) และผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่าง ๆ ของสถาบันเครือข่ายภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขณะเดียวกันได้ทำหน้าที่ประสานและดำเนินการตามนโยบาย พร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย ภูมิภาคอื่นๆ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานอุดมศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ในทิศทางที่สอดคล้องและพร้อมกันทุกภูมิภาค

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อสนับสนุน ติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C) และผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่าง ๆ ของสถาบันเครือข่ายภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. ทำหน้าที่ประสานและดำเนินการตามนโยบาย พร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เครือข่าย C- อพ.สธ.) ภาคกลางตอนล่าง ได้สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. เครือข่าย C- อพ.สธ.) ภาคกลางตอนล่าง ได้สนับสนุน ติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C) และผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่าง ๆ ของสถาบันเครือข่ายภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. เครือข่าย C- อพ.สธ.) ภาคกลางตอนล่าง ได้ประสานและดำเนินการตามนโยบาย พร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา