สป.อว. (กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม) ประชุมคณะทำงานโครงการ อพ.สธ. – สป.อว. ในวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 66 เวลา 13.30 -16.30 น.

วาระประชุมคณะทำงานโครงการ อพ.สธ. 1-2566_สรุป ประเด็นประชุม สป.อว.docx https://online.fliphtml5.com/qhbxo/vvxo/  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร (c – อพ.สธ.) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว