ผลการดำเนินงาน ปี 2557

 • สรุปกิจกรรมการดำเนินงาน ของ สกอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ๒. จัดตั้งเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย C-อพ.สธ.)
  ๓. ประสาน ส่งเสริมให้เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย C-อพ.สธ.) จัดกิจกรรมสนองพระราชดำริฯ ตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมุ่งเน้นกิจกรรม/โครงการที่เป็นพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
  ๔.จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริฯ (เครือข่าย C- อพ.สธ.) เครือข่ายละ ๑๐๐,๐๐ บาท/ปี
  ๕. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ ๑ – ๒ ครั้ง
  ๖. จัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับเครือข่าย ปีละ ๑ ครั้ง
  ๗. ติดตาม รวบรวม สรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริฯของเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย C- อพ.สธ.)
  ๘. สนับสนุนและร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ กับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ