ผลการดำเนินงาน ปี 2560

  • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
    “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (download)