หน้าแรก

กิจกรรม

งานวิจัยด้านความหลากหลาย อุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โครงการของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 -2564

การวิเคราะห*การใช-ประโยชน*ที่ดินในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯอําเภอสวนผึ้ง

โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมา จากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

มจธ.กับงานในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ข่าวสาร

ประชุม

แผนการดาเนินงานโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

แบบเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน

รายงานการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

การประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ ๕ ปี ที่เจ็ด(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

เอกสารการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ออนไลน์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C– อพ.สธ.ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C ภาคกลางตอนล่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง) วันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ภูผาผึ้งรีสอท ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C – อพ.สธ.) ประจ าปี 2562

การประชุมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู็ระหว่างสถาบันเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่างวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 อาคาร KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธรบุรี