หน้าแรก

กิจกรรม

Posts not found

ข่าวสาร

ประชุม

การประชุมเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C – อพ.สธ.) ภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันที่ 4 ก.ค.61 ณ ม.ศิลปากร จ.เพชรบุรี

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการทำวิจัยโครงการ อพ.สธ. เชิงบูรณาการ” เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 61 ณ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 61

การศึกษาดูงานและการสร้างกลุ่มนักวิจัยเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2561 ณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค.60 ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

ประชุมศึกษาดูงาน เครือข่าย C อพ.สธ ระหว่างวันที่ 1-2 มิ.ย.60 ณ ศูนย์ อพ.สธ. คลองไผ่ จ.นครราชสีมา

ประชุมสัมมนา เรื่อง โครงการอพ.สธ. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ธรรมชาติศึกษาป่าชายเลน เขาไกรลาส ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประชุมสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ โครงการอพ.สธ. เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 58 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี