หน้าแรก

กิจกรรม

งานวิจัยด้านความหลากหลาย อุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โครงการของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 -2564

การวิเคราะห*การใช-ประโยชน*ที่ดินในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯอําเภอสวนผึ้ง

โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมา จากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

มจธ.กับงานในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ข่าวสาร

ประชุม

เอกสารการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ออนไลน์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C– อพ.สธ.ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C ภาคกลางตอนล่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง) วันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ภูผาผึ้งรีสอท ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C – อพ.สธ.) ประจ าปี 2562

การประชุมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู็ระหว่างสถาบันเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่างวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 อาคาร KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธรบุรี

การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้งัที่ 1/2562 และ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบา ้ นไทยไดป้ ระโยชน ์ คร้งัท ี่ 1/2562 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C – อพ.สธ.) ภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันที่ 4 ก.ค.61 ณ ม.ศิลปากร จ.เพชรบุรี

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการทำวิจัยโครงการ อพ.สธ. เชิงบูรณาการ” เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 61 ณ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 61

การศึกษาดูงานและการสร้างกลุ่มนักวิจัยเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2561 ณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี