ขอเชิญหน่วยงานต่างๆ ส่งบทความฉบับเต็มร่วมนำเสนอในงานประชุมการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 20–22 กันยายน 2565