ขออนุญาต เรียนเชิญ ประชุม เครือข่าย c-อพ.สธ. ภาคกลางคอนล่างครั้งที่ 2/66 วันที่ 4 เม.ย. 66 เวลา 13.30- 14.30 น.

จดหมายเขิญเกษตรศาสตร์ จดหมายเขิญนักวิจัย อาจารย์ และสมาชิก เครือข่าย C- อพ.สธ.- ภาคกลางตอนล่าง จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยมหิดล จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยศิลปากร จดหมายเขิญมหาวิทยาลัยสยาม