ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัล บุญถิ่นอัตถากร อาจารย์ดีเด่น ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี