ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรวิทยากรผู้ช่วย งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรวิทยากรผู้ช่วย งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2566 (รูปแบบ Onsite)
ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ชั้น 7 อาคาร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษกอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 หรือจนกว่าจะเต็ม
*** ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม ฟรีหน่วยงานละ 2 ท่าน หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมมากว่า 2 ท่าน มีค่าลงทะเบียนเพิ่มท่านละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)****
หนังสือเชิญ —> https://drive.google.com/file/d/14uttGxb_nMQ9NprwSBQAOBQ6OXAWPXkj/view?usp=sharing
รายละเอียดการสมัครเข้ารับการอบรม https://drive.google.com/file/d/1jiwydf9Ym_N3COL1fdMjj0uWWwLOheQO/view?usp=share_link
กำหนดการ —> https://drive.google.com/file/d/1kB9_AMlNm-NcrGlqUOQ6dDOEgyacNSfg/view?usp=sharing
ลิงก์สมัคร —> https://forms.gle/Un9Xu5qi1JPKf1Ne6
แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม —> https://drive.google.com/file/d/1sF1iuYdvLBa9w6s24ywvyCRE3Wm4xirw/view?usp=drivesdk
สถานที่อบรม —> https://goo.gl/maps/s51W6EfYiMMff28N8
รับสมัคร จำนวน 80 ท่าน
** ฟรีค่าลงทะเบียน **
ติดต่อประสานงาน : อาจารย์ชัยรัตน์ พิมพบุตร โทร. 083-2346715
อาจารย์วัชระชัย บุญสุวีรดิษฐ์ โทร. 086-3801711