คณบดีคณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนเยี่ยมชมผลงาน และกิจกรรมสาธิตการทำสบู่โสมทองคำ ของคณะสื่อสารฯ หนึ่งในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในวันที่ 14 เมษายน 2566 ในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยเขตดุสิต “Dusit Songkran Festival @ Khlong Phadung Krung Kasem”

https://www.facebook.com/mctrmutp/videos/1399653140831685